Login

Signup

South East Europe Media Forum (SEEMF) – REGISTRATION FOR LOCAL PARTICIPANTS AND PARTICIPANTS WITH NO PERSONAL INVITATION (#8)

South East Europe Media Forum (SEEMF) – REGISTRATION FOR OPENING AND AWARD CEREMONY 14 NOVEMBER 2023 - Forumi I Medias i Evropës Juglindore (SEEMF) – REGJISTRIM PËR CEREMONINË E HAPJES DHE DHËNIES SË ÇMIMIT, 14 NËNTOR 2023

Last version of the agenda: AGENDA


I confirm that I will participate in the opening ceremony of the XVII South East Europe Media Forum (SEEMF) in Tirana on 14 November. I will arrive on 14 November 2023 in hotel Tirana International in Tirana between 16:00 and 17:00 for the registration and security check.

During the event multimedia will be used. With their registration the participants give consent about the usage of photos and videos made before, during and after the event, for an unlimited period of time and for online, audio, video and print materials. They will be used by the Konrad-Adenauer-Stiftung, SEEMO and CEI, as also by media reporting from SEEMF.


Konfirmoj se do të marr pjesë në ceremoninë e hapjes së Forumit XVII-të i Medias i Evropës Juglindore 2023 (SEEMF) në Tiranë, më 14 Nëntor. Unë do të mbërrij më 14 Nëntor 2023 në hotel Tirana International, ndërmjet orës 16:00 dhe 17:00 për regjistrimin dhe kontrollin e sigurisë.

Gjatë eventit do të përdoret multimedia. Me regjistrimin e tyre, pjesëmarrësit japin pëlqimin për përdorimin e fotove dhe videove të bëra para, gjatë dhe pas konferencës, për një periudhë kohore të pakufizuar dhe për përdorim online, audio, video dhe print. Ato do të përdoren nga Konrad-Adenauer-Stiftung, SEEMO dhe CEI, si edhe nga mediat që raportojnë nga SEEMF.